Vörå uf stadgar

 

reg. 03.09.1973

§ 1 Namn, hemort, språk

Föreningens namn är Vörå ungdomsförening r.f., den är partipolitisk neutral och dess hemort är Vörå kommun i Vasa län.

§ 2 Ändamål

Föreningens ändamål är att verka för ungdomens utveckling, trivsel och trygghet. Den vill erbjuda de unga ett attraktivt fritidsalternativ samt vill i allmänhet medverka i den samhällspolitiska debatten. Föreningen arbetar med en uppfostrande socialpedagogis målsättning och dels en allmänt kulturell målsättning.

§ 3 Verksamhet

Föreningen förverkligar sina ändamål genom en mångsidig verksamhet för olika åldersgrupper och intresseriktningar. Föreningen anordnar samlingstillfällen med program, diskussioner, skapande aktivitet samt föreläsningar och debatter. Föreningen vill erbjuda ungdomen möjlighet till rekreation och avkoppling i en trivsam miljö.

Inom föreningen kanbildas sektioner som tillvaratar medlemmarnas speciella intresse, såsom teater, sång och musik, folkdansmotion och friluftsliv, etc.

Föreningen samarbetar med andra på orten verksamma föreningar och organ med liknande målsättning.

§ 4 Medlemmar

Ung medlem i föreningen är person som fyllt 7 år men inte 15 år och som med förmyndares tillstånd antas av styrelsen.

Ordinarie medlem i föreningen är person som fyllt 15 år och som antas av styrelsen.

Stödjande medlem i föreningen är person som tidigare varit aktiv och som vill kvarstå som stödjande medlem, eller person som önskar bli stödjande medlem och antas av styrelsen.

Till hedersmedlem kan kallas person som fyllt 50 år, som visat stort intresse för föreningens syften och som framgångsrikt och ihärdigt tagit del i föreningens arbete.

§ 5

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller mötesbeslut eller på annat sätt skadar densamma kan av styrelsen genom omröstning med enkel röstövervikt uteslutas. Därom bör skriftligen meddelas den uteslutna.

§ 6 Medlemsavgift

Årsavgiftens storlek och termin för dess erläggande bestäms av föreningens årsmöte.

§ 7 Styrelsen och dess uppgifter

Föreningens angelegenheter handhas av en på årsmötet vald styrelse som består av ordförande, tio medlemmar och två suppleanter. Ordförande och supplenater väljs årligen, dess övriga medlemmar för två år i gången, av dessa avgår hälften årligen i den tur de blivit invalda. Styrelsen utser inom sig viceordförande, samt inom eller utom sig sekreterare och ekonom. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande och minst 5 medlemmar är narvarande.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbets utskott att handha styrelsens löpande ärenden.

§ 8 Namntäcknare

Föreningens namn tecknas av ordförande eller av viceordförande endera tillsammans med antingen sekreteraren eller ekonom.

§ 9 Verksamhetsperiod

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår och tillhandahålls revisorerna senast sex dagar före årsmöte.

§ 10 Föreningens möten

Föreningens årsmöte hålles inom februari månad.

Extra föreningsmöte hålles så ofta styrelsen finner anledning därtill eller sådant för visst ärende påyrkas av minst en tiondel av föreningens medlemmar.

Rösträtt vid föreningens möte tillkommer ordinarie medlem.

Kallelse till föreningens möte utfärdas minst en vecka före mötesdagen genom annons i den på orten mest spridda tidningen

§ 11 Årsmöte

Vid föreningens årsmöte behandlas följande ärenden:

1) Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutförhet.
2) Val av ordförande, viceordförande samt sekreterare för mötet.
3) Val av två protokollsjusterare samt två rösträknare för mötet.
4) Föredras styrelsens verksamhetsberättelse
5) Föredras bokslutet och revisorernas berättelse.
6) Fastställes verksamhetsberättelse och bokslut.
7) Beslutes om ansvarfrihet för den avgående styrelsen samt övriga redovisningskyldiga.
8) Behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
9) Behandling av styrelsens förslag till budget för det kommande året, samt fastställande av årsavgifter och arvoden.
10) Val av ordförande för det kommande verksamhetsåret.
11) Val av styrelsemedlemmar för de i tur avgående samt val av två suppleanter.
12) Val va två revisorer samt suppleanter för dessa.
13) Val av övriga funktionärer och komiteer.
14) Övriga i möteskallelsens angvina ärenden.

§ 12

Utöver dessa stadgar kan föreningens möte utge en mera detaljerad arbetsordning och förhållningsregler, vilka liksom stadgarna gäller som rättesnöre för föreningens medlemmar.

§ 13 Ändring av stadgar

Dessa stadgar kan ändras endast av årsmöte och fodras därtill i § 10 nämnd kallelse meddelats att förhandlingarna upptar det ärendet, samt minst tre fjärdedelar av alla vid omröstningen avgivan röster.

§ 14 Upplösning av förening

Frågan om föreningens upplösning bör behandlas av tvenne med minst två veckors mellantid hållna möten, varvid det första bör vara föreningens årsmöte och vid bägge godkännas med en röstövervikt som omfattas minst tre fjärdedelar av de givna rösterna.

I händelse föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar enligt sista mötets beslut någon inom föreningens verksamhetsområde verande inregistrerad förening med likartad verksamhet, dock med undantag av tomtområdet i koskeby vilket bör tillfalla någon ideellt verkande förening inom Koskeby, Bergby, Miemoisby, Mäkipää, Lomby, och Andiala byar (tidigare Koskeby uf:s område.).

Tomtområdet i Rejpelt R:Nr 10 24 bör tillfalla någon inom Rejpelt och Jörala byar verkande inregistrerad förening med likartad verksamhet.

§ 15 I övrigt gäller vad i föreningslagen stadgas.